fbpx

Yoga og Mindfulness i skolen

«Hvordan innføre yoga og mindfulness som stressforebyggende metoder i ungdom- og videregående skole ved hjelp av teknologi og aktiv deltakelse»?

I 2016/2017 deltok Aktiv og Glad i en kvalitativ forskningsstudie i samarbeid med professor Ingunn Hagen, klinisk psykolog ved NTNU i Trondheim. Psykologistudent, Elin-Kristin Hem, forsket på hvordan teknikker som yoga og mindfulness kan implementeres i skolen, som eksempler på forebyggende tiltak. Nettjenesten www.aktivogglad.no ble brukt som digital plattform med videoer med yoga og mindfulness ved tre videregående skoler i Trondheim. Strinda vgs, Byåsen vgs og Thora Storm vgs.

Formålet med studien var å undersøke hvordan få ungdom til å anvende disse teknikkene i egen stressmestring, men også for å lære seg å fokusere på «her og nå».

Flere forebyggende tiltak må til for å endre de overordnede samfunnsfaktorene, og yoga og mindfulness kan være en del av disse.

Forskningens hensikt var å kartlegge hvordan unge opplever å praktisere yoga og mindfulness i skolen, og om disse metodene kan være aktuelle å innføre som en del av skolehverdagen.

Problemstilling

  • Hvordan opplever studenter praktisering av yoga og mindfulness i skolen, og hva må til for at de skal ta med seg og anvende disse teknikkene i hverdagslivet?
  • Hvordan opplever unge i skolen at yoga og mindfulness er med på å redusere stress og press?
  • Hvordan opplever lærerne effekten av yoga og mindfulness på sine elever?

Resultat

Elever i videregående skole, kan ha stor nytte av yoga og mindfulness som stressreduserende verktøy både i og utenfor skolen. Det er individuelle erfaringer og effekter av å bruke disse aktivitetene i skolen, men overordnet så merker de fleste elever en eller annen form for positiv endring eller opplevelse. Yoga og mindfulness bør kunne implementeres i tillegg til andre verktøy (f.eks. uteaktiviteter). Det viktigste er å gi elevene avbrekk fra en opplevd hektisk skolehverdag.

Ønsker du å lese hele forskningsrapporten, så finner du den her

Renate Bolland, Prosjektleder

Renate har ansvaret for kontakten med skolene, prosjektmedarbeidere, og all instruksjon vedrørende yoga og mindfulness. Renate er daglig leder av Trenpånett.no og Aktivogglad.no.

Utdannet Personlig Trener, Barne- og ungdomsarbeider, videreutdanning i «Psykisk helsevern for barn og ungdom i skolen” Et studie, i samarbeid med Nord Universitetet og BUP. Grunnmedisin ved Høyskolen Kristiania.

Elin-Kristin Hem, Prosjektmedarbeider og Profesjonsstudent i psykologi

Elin-Kristin Hem har hovedansvar for å gjennomføre innsamlingen og analyseringen av de kvalitative dataene med veiledning fra prosjektleder Ingunn Hagen, professor ved Psykologisk Institutt NTNU. Elin-Kristin står for rapportering til skolene og Aktiv & Glad, mens eventuelle publikasjoner vil være et samarbeid mellom Ingunn Hagen og Elin-Kristin Hem.

Som profesjonsstudent i psykologi har hun blitt tildelt et Halvtidsstipend fra Psykologisk Institutt ved NTNU og Norges Forskningsråd. Dette stipendet vil dekke hennes forskningsarbeid. Skolene vil selv stå for finansieringen av Aktiv & Glad.

Pilotprosjektet vil bli tilpasset slik at man får best mulig informasjon om det studien søker å undersøke.

Birgitte Sagnes, Yogainstruktør

Yogainstruktør for barn og unge. Hun har tatt utdanningen yoga for barn og unge, MediYoga (Advanced training course in MediYoga, Toddler to Young Adult).

Yoga er et fantastisk verktøy i arbeidet med barn og unge. Yoga øker konsentrasjonen, lærer barna å finne roen i en hektisk hverdag og gir dem en pause i en krevende skoledag. Yoga bygger også opp muskelstyrke, øker bevegeligheten i muskler og led, samt en økning av  kroppsbeherskelse.

Lill Iren, Prosjektmedarbeider

Lill Iren er erfaringskonsulent og sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Hun har også videreutdanning i «Psykisk helsevern for barn og ungdom i skolen» Et studie, i samarbeid med Nord Universitetet og BUP.

John Tore Vik, Folkehelsekoordinator i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

 John Tore er med i ressursgruppa, for å bidrar med sin erfaring vedrørende folkehelse.

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag

Fylkeskommunen er sammen med stat og kommuner ett av tre forvaltningsnivå. Fylkeskommunen tjener fire roller; som folkevalgt organ, som regional utvikler, som tjenesteprodusent og som forvalter av en rekke lover og forskrifter.

Innenfor folkehelseområdet vil arbeidet følge to hovedspor:

• Hvor fylkeskommunen selv er aktør, som tannhelse, i videregående opplæring og i samferdsel/  kollektivtrafikk.

• Fylkeskommunens regionale utviklingsrolle i samspill med kommuner og andresamfunnsaktører, gjennom regional utvikling, planlegging og forvaltning.

Folkehelselovens § 20 21 omtaler fylkeskommunensoppgaver i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen skal blant annet være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket gjennom regional utvikling, planlegging, forvaltning, tjenesteyting og tiltak. Dette skal bygge på en oversikt over helsetilstand og helsens påvirkningsfaktorer i fylket.